General terms of bussines


SKY NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32,
OIB: 18735927966, MBS:081190765

Članak 1.

Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

1)  Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo SKY NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, OIB: 18735927966, MBS:081190765, koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Posrednik).

2)  Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takva zaposlena kod Posrednika (dalje u tekstu: Agent).

3)  Posredovanje u prometu nekretnina odnosi se na radnje Posrednika koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.  

4)  Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupodavac, zakupnik, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina- dalje u tekstu: Nalogodavac).

5)  Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (dalje u tekstu: Treća osoba).

Članak 2.

Ugovor o posredovanju

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Ugovor) Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem  osobu radi pregovaranja i sklapanja pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će Posredniku isplatiti određenu posredničku naknadu (dalje u tekstu: Naknada) ako taj pravni posao bude sklopljen.
Na sve iznose naknada obračunava se PDV.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku, na određeno vrijeme.
Ukoliko ugovorne strane u ugovoru ne ugovore rok na koji sklapaju ugovor, smatrat će se da je ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Članak 3.

Prestanak ugovora o posredovanju

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano, ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac se obvezuje naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Članak 4.

Isključivo posredovanje

Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani pravni posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni pravni posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano, ili otkazom bilo koje od ugovornih strana sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju.
Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku nastale troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Članak 5.

Obveze Posrednika

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
-nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla
-upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
-izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini -obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
-omogućiti pregled nekretnina
-posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao
-čuvati osobne podatke Nalogodavca te čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
-ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište
-obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 6.

Obveze Nalogodavca

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:
-obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje, dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
-dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
-osigurati Posredniku i Trećoj osobi razgledavanje nekretnine
-obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu 
-nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla isplatiti posredniku posredničku naknadu 
-ako je to izričito ugovoreno, naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
-obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama vezanim uz vlasništvo na nekretnini
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri te će biti dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti manji od 1/3 od ugovorene posredničke  naknade niti veći od ukupnog iznosa ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.
Nalogodavac će Posredniku odgovarati za štetu  ako je postupao prijevarno te ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

Članak 7.

Posrednička naknada

Visina i dospijeće posredničke naknade određuju se ugovorom o posredovanju, u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine, u rasponu od 1,00% do 3,00%, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, u visini jedne ili više mjesečnih najamnina, odnosno zakupnina. 
Ugovorena posrednička naknada obuhvaća izvršenje svih radnji Posrednika navedenih u točki 5. Općih uvjeta.
U slučaju obavljanja radnji od strane Posrednika koje nisu obuhvaćene točkom 5. Općih uvjeta, a  na temelju zahtjeva Nalogodavca ili Treće osobe,  podnositelj predmetnog zahtjeva obvezuje se Posredniku podmiriti i posebnu naknadu koja iznosi iznosi 350,00 kuna (slovima: tri stotine i pedeset kuna) uvećano za PDV po satu rada te sve stvarne troškove nastale prilikom obavljanja tih radnji.
Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem pravnog posla za koji je posredovao, pri čemu se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji, zamjeni, najmu, zakupu ili drugi ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja, osim ako nije drugačije ugovoreno.
Nalogodavac je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
U slučaju naknadnog prestanka pravnog posla za koji se posredovalo, ne prestaje pravo Posrednika na naplatu posredničke naknade od Nalogodavca te se smatra da posrednička naknada dospijeva u roku od 10 dana od dana sklapanja pravnog posla.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom ako je:

  • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
  • organizirao susret između Nalogodavca i Treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
  • Nalogodavcu odnosno Trećoj osobi priopćio ime, adresu, broj telefona, mobitela, telefaksa, adresu elektroničke pošte ili bilo koji drugi podatak o Nalogodavcu odnosno o Trećoj osobi, čime je omogućio Nalogodavcu odnosno Trećoj osobi da stupe međusobno u kontakt, ili je Trećoj osobi priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno. Ova odredba odnosi se i na ugovore o isključivom posredovanju. 
Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da ugovor za posredovani pravni posao s Nalogodavcem sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način s Trećom osobom- kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira je li  ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla ili nije.

Članak 8.

Završne odredbe
Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći zakonski propisi.

U Zagrebu 01. lipnja 2021. godine